RijbewijsHolland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80656544. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de artsen (gecertificeerd) die namens RijbewijsHolland  werkzaamheden verrichten, alsmede op alle overige medewerkers, juristen, front-office, call agents, planners en ingeschakelde derden.

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan RijbewijsHolland, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden.

RijbewijsHolland respecteert de privacy van bezoekers die onze website, RijbewijsHolland.nl, bezoeken. In ons cookiebeleid op onze website kunt u lezen over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden voor het gebruik ervan. In onze privacyverklaring op onze website kunt u lezen over ons privacy-beleid dat van toepassing is op bezoekers van de website, cliënten, leveranciers en overige zakenpartners.

Definities

Partijen: RijbewijsHolland en de wederpartij, zijnde:

 • Een opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RijbewijsHolland in contact is getreden om van de diensten van RijbewijsHolland gebruik te maken;
 • iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van RijbewijsHolland een dienst (af)levert.

Wederpartij: cliënt, opdrachtgever, andere partij dan RijbewijsHolland, overige zakenpartner.

Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met RijbewijsHolland in contact is getreden om een medische-en/of rijbewijskeuring van RijbewijsHolland te ondergaan.

Medische keuring: vragen over de gezondheidstoestand van de cliënt en het verrichten van medisch onderzoek om de medische gesteldheid van een persoon in kaart te brengen (ten behoeve van een rijbewijs of anderszins).

Overeenkomst:

 • Een mondeling of schriftelijk vastgelegde opdracht tussen opdrachtgever en RijbewijsHolland ten aanzien van een bepaalde dienst, inhoudende een afspraak voor een medische- en/of rijbewijskeuring. Voor een wederpartij kan dit een afname van een pakket medische keuringen zijn;
 • Een mondeling of schriftelijk vastgelegde opdracht met een partij waar RijbewijsHolland als opdrachtgever optreedt, ten aanzien van een bepaalde dienst.

Algemene voorwaarden: deze voorwaarden van RijbewijsHolland.

Afspraak: een overeenkomst tot het ondergaan van een medische- en/of rijbewijskeuring.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RijbewijsHolland en de wederpartij waarop RijbewijsHolland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RijbewijsHolland, voor de uitvoering waarvan door RijbewijsHolland derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of er doet zich een situatie voor die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien RijbewijsHolland niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RijbewijsHolland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen aan cliënten en partijen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van RijbewijsHolland zijn na opstelling 2 maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen.
 2. RijbewijsHolland kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Uitvoering overeenkomst

 1. RijbewijsHolland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. RijbewijsHolland heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 3. RijbewijsHolland is gerechtigd, indien van toepassing, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RijbewijsHolland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RijbewijsHolland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RijbewijsHolland zijn verstrekt, heeft RijbewijsHolland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan RijbewijsHolland ter beschikking heeft gesteld. RijbewijsHolland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RijbewijsHolland is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens RijbewijsHolland gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van RijbewijsHolland daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. RijbewijsHolland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst RijbewijsHolland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van RijbewijsHolland kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is RijbewijsHolland bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van RijbewijsHolland kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RijbewijsHolland op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien RijbewijsHolland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is RijbewijsHolland gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 5: Overmacht

 1. Rijbewijs Holland is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten en die niet krachtens de wet, een rechtshandeling of geldende opvattingen in het verkeer voor haar rekening komt.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van buiten komende oorzaak, voorzien of onvoorzien, waarop Rijbewijs Holland geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder meer werkstakingen in het bedrijf van Rijbewijs Holland of van derden. Rijbewijs Holland heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rijbewijs Holland haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Rijbewijs Holland de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. De tarieven van Rijbewijs Holland kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rijbewijs Holland aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rijbewijs Holland is aangegeven. Rijbewijs Holland behoudt zich het recht voor om periodiek te factureren.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/wederpartij direct in verzuim en heeft Rijbewijs Holland vanaf het moment van overschrijding van de betaling het recht op een rente van 2,2% per maand over het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand zal als volledige maand worden aangemerkt. In dit verband kan het gaan om de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente).
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de vordering door Rijbewijs Holland komen ten laste van de opdrachtgever, zonder tussenkomst van de rechtbank. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Rijbewijs Holland echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rijbewijs Holland verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7: Afspraken, annulering en verplaatsing

 1. Afspraken met Rijbewijs Holland kunnen kosteloos en zonder opgaaf van reden tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd.
 2. Als een afspraak niet of niet tijdig 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of verplaatst (No Show), kan de vrijgekomen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen keuring. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat er in de gereserveerde tijd geen andere cliënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht. De cliënt wordt op de hoogte gesteld van deze regeling.
 3. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan alleen telefonisch gebeuren van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 18:00 uur op het nummer 085-0408041.
 4. Rijbewijs Holland behoudt zich het recht voor om afspraken zonder opgaaf van reden te verplaatsen.
 5. Er worden geen kosten in rekening gebracht als Rijbewijs Holland de afspraak verzet.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Rijbewijs Holland is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Rijbewijs Holland kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Directe schade verwijst naar schade die direct en onafscheidelijk verbonden is met het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt. Rijbewijs Holland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van Rijbewijs Holland is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd op basis van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van deze verzekering.
 2. Rijbewijs Holland is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat zij is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door of namens de cliënt, onvoldoende medewerking heeft ontvangen, dan wel voor immateriële schade. De beperkingen van de aansprakelijkheid die in dit artikel zijn opgenomen, zijn niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rijbewijs Holland of zijn leidinggevenden en ondergeschikten.
 3. Medische keuringen worden uitgevoerd volgens de laatste stand van medische kennis. Omdat het een momentopname is, kan Rijbewijs Holland niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van aandoeningen die niet zijn gebleken uit de anamnese of het onderzoek.
 4. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen van ingeschakelde derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Rijbewijs Holland is onafhankelijk van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en is daarom niet aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van het rijbewijs. Het CBR beslist hierover. Vertragingen aan de zijde van het CBR en hieruit voortvloeiende klachten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Rijbewijs Holland.
 5. Schadeclaims dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van het schadebrengende of schadeveroorzakende feit, schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 9: Medische documentatie

De medische gegevens worden slechts verstrekt aan de cliënt. Indien de opdrachtgever niet tevens de persoon is die de medische keuring ondergaat, heeft de opdrachtgever geen recht op inzage in de medische gegevens. Rijbewijs Holland zal erop toezien dat deze medische informatie op verantwoorde wijze wordt verwerkt en enkel aan de juiste persoon wordt verstrekt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rijbewijs Holland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Vindplaats algemene voorwaardenDeze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder de naam van Rijbewijs Holland. Steeds van toepassing is de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden, dan wel de versie die van kracht was op het moment van het aangaan van de rechtsbetrekking met Rijbewijs Holland.