RijbewijsHolland statutair gevestigd aan de Burg. Vening Meineszlaan 44, 1063BD te Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en op welke wijze wij deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring is van toepassing op de algemene dienstverlening, inclusief alle activiteiten, van RijbewijsHolland.

Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens

Voor RijbewijsHolland is het recht van elk individu op bescherming van persoonlijke integriteit van essentieel belang. Conform de medische eed, zijn wij ons bewust van de plichten die voortvloeien uit onze werkzaamheden en de intrinsieke integriteit die daarbij vereist is. Bij de uitvoering van onze diensten treffen wij derhalve technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacyverklaring beschrijft:

 1. welke persoonsgegevens RijbewijsHolland verwerkt;
 2. met welk doel en op basis van welke grondslagen wij uw persoonsgegevens verwerken;
 3. hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 4. met wie wij uw persoonsgegevens mogelijk delen;
 5. beveiliging van gegevens
 6. hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 7. op welke wijze u contact met ons kunt opnemen voor opmerkingen en vragen omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Ad 1. Van wie verwerken we persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën van betrokkenen:

a. voormalige, huidige en potentiële klanten van RijbewijsHolland;

b. personen die namens voormalige, huidige en potentiële klanten van RijbewijsHolland optreden, zoals thuiszorginstellingen, ouderenorganisaties en vakbonden;

c. personen die geen klant van RijbewijsHolland zijn, zoals contactpersonen van samenwerkingspartners, contactpersonen van leveranciers en adverteerders;

d. bezoekers van de website van RijbewijsHolland.

Ad 2. Welke persoonsgegevens wij gebruiken en bewaren

Hieronder staan de diverse categorieën van persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, met inbegrip van een niet-uitputtende lijst van voorbeelden:

 • Algemene persoonsgegevens:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • ZD nummer
 • Bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische informatie die van belang is voor het uitvoeren van medische en rijbewijskeuringsonderzoeken;
 • Beoordelingen en classificaties die voortvloeien uit medische keuringen;
 • Financiële transactiegegevens die betrekking hebben op betalingen;
 • Communicatiegegevens, zoals correspondentie via de telefoon en e-mail.

Ad 3. Grondslag

Wij verwerken en bewaren slechts persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om u onze medische diensten aan te bieden. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan twee juridische grondslagen:

Uitvoering van een overeenkomst

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten door bijvoorbeeld het maken van een afspraak, ontstaat er een overeenkomst tussen u en ons. Het verzamelen, verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van deze overeenkomst en voor het beheren van de digitale administratie.

Naleving van wettelijke verplichtingenWij zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, van u te verwerken om aan onze verplichtingen te voldoen. Deze verwerking is vereist voor preventieve en/of (arbeids)geneeskundige doeleinden, zoals de beoordeling van arbeidsgeschiktheid en andere medische diensten, waaronder medische en rijbewijskeuringen.

Ad 4. Met wie wij u gegevens delen

Indien u onze diensten als keuringsbedrijf gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een Rijbewijs, Klein Vaarbewijs, Taxipas of Medibuspas, dan verleent u RijbewijsHolland toestemming om uw persoonsgegevens te verkrijgen van bevoegde instanties zoals het CBR en de KIWA. Het delen van uw gegevens is enkel toegestaan binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en beperkingen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde landen

RijbewijsHolland onthoudt zich van openbaarmaking van persoonsgegevens aan entiteiten buiten Nederland.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt bepaald door de vereisten van onze overeenkomst/dienstverlening met u. Zodra u bijvoorbeeld in het bezit bent van uw vernieuwde Rijbewijs, Klein Vaarbewijs, en/of Medibuspas, zal RijbewijsHolland uw persoonsgegevens vernietigen.RijbewijsHolland verzoekt u ons tijdig op de hoogte te stellen van uw verzoek tot vernietiging van de persoonsgegevens.

Ad. 5 Beveiliging  

RijbewijsHolland neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bevoegde medewerkers van RijbewijsHolland en deze gegevens worden beschermd door middel van een wachtwoord. De apparaten waarop de gegevens zijn opgeslagen worden beveiligd met een wachtwoord, vingerafdrukscan of gezichtsherkenning. Dit geldt voor de benodigde apparaten zoals computers, laptops en mobiele telefoons. Fysieke gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte. RijbewijsHolland maakt gebruik van firewalls, virusscanners en periodieke back-ups om de website en digitale gegevens te beschermen. Gegevens waarvan de bewaartermijn verlopen is, worden niet opgenomen in de back-up. Periodiek worden wachtwoorden voor systemen gewijzigd en e-mails opgeschoond.

Meldingsplicht bij datalekkenIn het geval dat er onverhoopt sprake blijkt te zijn van een datalek, dan wel indien wij vermoeden dat dit het geval is, zijn wij gehouden om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform de wettelijke verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Indien het datalek voor u mogelijk nadelige of ongunstige gevolgen heeft, zullen wij u hierover onverwijld informeren.

Ad 6. Het uitoefenen van uw rechten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage:

U heeft te allen tijde het recht om (kosteloos) een verzoek bij RijbewijsHolland in te dienen om inzage te krijgen in (een deel van) de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op vergetelheid/gegevenswissing:

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen. Op uw verzoek zullen wij persoonsgegevens wissen, echter kan dit niet in alle gevallen. Dit is afhankelijk van uitzonderingen die zijn opgenomen in de wet. Uw persoonsgegevens worden verwijderd in de volgende situaties:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • Wanneer u de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) te beperken. Als uw verzoek gegrond wordt bevonden, worden uw persoonsgegevens, behalve voor opslagdoeleinden, slechts verwerkt met uw toestemming of in uitzonderlijke gevallen waarin de wet voorziet.

Recht op rectificatie:

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, zullen wij deze onmiddelijk corrigeren.

Recht op inzage:

Indien de informatie die wij over u bewaren onjuist is, zullen wij deze informatie onmiddellijk aanpassen na uw melding hiervan.

Uitoefening van uw rechten

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behalve in geval van misbruik. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met RijbewijsHolland. Wij zullen uw verzoek of bezwaar persoonlijk beoordelen en vervolgens bepalen of en hoe wij uw verzoek binnen de juridische kaders kunnen uitvoeren.

Termijn van beantwoording

Wij streven ernaar uw vragen/verzoeken binnen vier weken te beantwoorden. In geval van complexe verzoeken en/of een groot aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd. Indien de beantwoording meer tijd vergt, zullen wij u hierover binnen vier weken informeren.

Identiteitsverificatie

Indien u gebruik wenst te maken van uw bovengenoemde rechten, kunnen wij u verzoeken om uw identiteitsbewijs te verstrekken. Dit doen wij om te voorkomen dat persoonsgegevens worden verstrekt aan onbevoegde partijen of onjuiste wijzigingen worden aangebracht in persoonsgegevens. Om uw verzoek zo snel mogelijk af te handelen, verzoeken wij u om voorafgaand aan uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken. Vermeld op de kopie dat het een kopie betreft, voor wie en met welk doel de kopie wordt verstrekt en de datum waarop u de kopie verstrekt. De kopie van uw identiteitsbewijs zal alleen worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen en zal na vaststelling onmiddellijk worden vernietigd.

Klachten

Wij begrijpen dat het beschermen van uw persoonsgegevens van groot belang is en wij nemen dit zeer serieus. Ons Privacy Statement is volledig in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt en bewaard.Mocht u desondanks van mening zijn dat wij ons niet houden aan ons Privacy Statement en uw persoonsgegevens onvoldoende beschermen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het postadres: Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag . Wij willen u echter verzekeren dat wij ons uiterste best doen om te voldoen aan alle wettelijke eisen en dat wij er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wijzigingen Privacy Statement 

RijbewijsHolland kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.